Kwaliteit Kinderopvang – Pedagogisch Beleid

Kwaliteit Kinderopvang – Pedagogisch Beleid.  Kinderopvang met een Beleid waarover is nagedacht.  De basis van ons pedagogisch beleid zijn de pedagogische hoofddoelen zoals ze geformuleerd zijn in de Wet Kinderopvang.   Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen en gaan hierbij naast de pedagogische hoofddoelen, ter bevordering van de pedagogische kwaliteit, uit van de acht pedagogische dimensies volgens CLASS. Samen met de hoofddoelen bieden deze een kader om in onze opvang professioneel, planmatig en kwalitatief vol te werken met kinderen. De acht pedagogische dimensies zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en gedeelde waarden en normen in onze maatschappij over wat belangrijk is om kinderen te leren.

Kwaliteit Kinderopvang – Pedagogische hoofddoelen

Het bieden van emotionele veiligheid is noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van kinderen, zowel van persoonlijke als van sociale competenties. In basis werken wij aan de emotionele veiligheid door:   

  • Een positieve en ontspannen groepssfeer, voorspelbaarheid in de dag structuur en duidelijk te zijn over wat wel en niet mag en waarom;  
  • Aandacht hebben voor dingen die gebeuren die onveilig voor je kind voelen, zoals nieuw zijn in de groep of de spanning van een onrustige groepssfeer;  
  • Goed te kijken en te luisteren naar je kind. We zien wat een kind leuk of lastig vindt door oogcontact te maken of vragen te stellen. We spelen in op emoties, maar geven het kind ook de ruimte om eigen emoties te ontdekken;  
  • Sensitiviteit; de pedagogisch medewerker is zich bewust en responsief ten aanzien van de individuele behoeften en het emotioneel functioneren van kinderen. De pedagogisch medewerker beschikbaar is als een veilige basis (om troost, geruststelling en aanmoediging te bieden).  
  • Te werken met vaste vertrouwde stamgroepen waarbij elke dag minimaal één vaste pedagogisch medewerker aanwezig is in een eigen vaste ruimte;  
  • Te werken volgens een dagindeling die zorgt voor structuur waardoor het kind het dagritme gaat herkennen en zo veiligheid ervaart die het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen; 
  • Te zorgen voor een goede samenwerking met ouders, zodat we een brug slaan tussen het kind op de groep en de thuissituatie.  
  • Ervoor te zorgen dat kinderen kunnen wennen als ze nieuw zijn, als ze naar een andere groep gaan of gebruik gaan maken van een andere opvangsoort. 
  • Te zorgen voor een goede overdracht met school.

Fysieke veiligheid gaat verder dan het bieden van een veilige, gezonde en hygiënische omgeving. Het betekent ook de kinderen van jongs af aan begeleiden en stimuleren bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij zichzelf tegen letsels kunnen beschermen. Ouders/verzorgers verwachten van ons dat wij ervoor zorgen dat het dagverblijf veilig is voor hun kinderen. Een groot gedeelte van veiligheidsrisico’s is voorspelbaar, maar een gedeelte is ook onvoorspelbaar. Villa Kakelbont Kinderopvang voldoet aan de wettelijke en voorspelbare eisen in het kader van veiligheid, gezondheid en hygiëne, terwijl zowel pedagogisch medewerkers, leidinggevende als directie zich volledig bewust zijn van het gevaar van de onvoorspelbare risico’s. Onze protocollen veiligheid, gezondheid en hygiëne beogen de basisveiligheid te garanderen en de onvoorspelbare risico’s zoveel mogelijk te voorzien en weg te nemen voor zowel kinderen als onze medewerkers. De protocollen zijn voor medewerkers en COC te lezen op onze besloten pagina van onze website. Ouders kunnen deze op verzoek in lezen. In deze paragraaf gaan wij in op welke manier wij veilige, gezonde en hygiënische dagopvang bieden waarbij de gedachte is alles zo veilig mogelijk te maken als nodig. 

Kinderen werken samen met onze pedagogisch medewerkers aan het ontwikkelen van hun persoonlijke competenties, zoals flexibiliteit, zelfstandigheid en creativiteit. Door de kinderen het vertrouwen te geven om zelf op ontdekking te gaan werken ze aan hun zelfstandigheid. Dit doen zij door de kinderen aan te moedigen, complimenten te geven en als het even niet lukt te stimuleren om het nog eens te proberen. Door de kinderen zelf problemen op te laten lossen groeien ze op tot de unieke mens die hij/zij wil zijn. 

Samen met onze pedagogisch medewerkers stimuleren wij het kind om zich te verplaatsen in een ander, anderen te helpen en conflicten te voorkomen en op te lossen. Op deze manier bouwen we samen bouwen aan positieve interacties. Het kind leert steeds meer over zichzelf en over anderen in interactie met zijn/haar omgeving. 

Een goede relatie met de pedagogisch medewerker is de basis om het kind waarden en normen te leren die buiten de gezinssituaties voorkomen. Centraal hierbij staat een positieve benadering. Onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan en elkaar de ruimte te geven om te zijn wie ze zijn. Op deze manier zijn kinderen klaar voor de grotemensenwereld.  

 

Kwaliteit Kinderopvang – Protocollen

Kwaliteit Kinderopvang – Pedagogisch Beleid en Protocollen.  Middels de protocollen, gezondheid, hygiene en veiligheid maken wij inzichtelijk hoe wij binnen onze organisatie hiermee omgaan met als doel de kinderen en medewerkers een zo gezond, veilig en hygienisch  mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij wij kinderen beschermen tegen risico’s met ernstige gevolgen en hen leren omgaan met kleine risico’s.
Wilt u hier meer over weten? Al onze protocollen kunt u op verzoek inlezen. Laat het onze leidinggevende weten.

Kwaliteit Kinderopvang – Inzet van Coaches

Kwaliteit Kinderopvang – Inzet van Coaches. Zij  begeleiden de pedagogisch medewerkers tijdens het werk en helpen bij vraagstukken of situaties die extra aandacht nodig hebben.  Wij besteden veel tijd aan de Kwaliteit van Kinderopvang op de vestigingen en de werkwijze is daarbij een belangrijk onderdeel. De coaches zorgen samen met de pedagogisch medewerkers voor een gerichte aanpak en geven elkaar feedback. Zo blijft het werk transparant.

De pedagogisch coaches (PC) en beleidsmedewerker (PB) dragen samen zorg voor het  begeleiden en coachen van onze pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming van pedagogische beleidsvoornemens.
Vanuit de Wet kinderopvang en Besluit kwaliteit kinderopvang bepalen wij jaarlijks de wijze waarop deze collega’s de minimaal verplichte uren worden ingezet en verdeeld.
Hoe wij die verdeling maken ziet u in onderstaande tabel:

inzet per vestiging/LRKper vestiging PC p jaarper vestiging PB p jaar
Villa Juul33,7873,20
SPORT-BSO-Lienden6,7614,64
Villa Kakelbont60,81131,76
KIDDOOS-Beach13,5129,28
De Graaf & Gravin KDV27,0358,56
KIDDOOS-Tiel9,4620,50
Betuwse Streken Tiel BSO9,4620,50
Betuwse Streken Tiel-peuter13,5129,28
Villa mare54,05117,12
KIDDOOS-Arnhem13,5129,28
Villa Safari33,7873,20
Betuwse Streken Echteld BSO12,1626,35
Betuwse Streken Echteld Peuter26,3512,16