Villa Kakelbont Kinderopvang biedt betere kinderopvang

Onze medewerkers 

Villa Kakelbont Kinderopvang biedt betere kinderopvang. Voor ons is het belangrijk dat onze medewerkers van uit het hart voor het vak met plezier werken, tevreden zijn in hun werksituatie en zich voldoende gefaciliteerd voelen. Wij selecteren nieuwe medewerkers zorgvuldig waarbij wordt gekeken naar passende persoonlijkheid, kennis, ervaring en de pedagogische visie van de kandidaat. Daarnaast hechten wij waarde aan het gebruik van de Nederlandse taal en de integriteit en betrouwbaarheid van de kandidaat. Iedere kandidaat loopt in de twee fase van het sollicitatie proces mee op de vestiging zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden van het pedagogisch handelen en inschatting gemaakt in hoeverre er een match is met toekomstige collega’s. Een kandidaat wordt uitsluitend definitief aangenomen als deze over de juiste diploma’s, positieve referentie en een geldige VOG (verklaring Omtrent Gedrag) beschikt. 

Iedere nieuwe collega volgt een introductietraject gedurende de 1e 6 weken van het dienstverband in overstemming met ons personeelsbeleid & inwerkbeleid. Op deze manier zorgen wij ervoor dat zij volledig op de hoogte zijn de manier waarop wij werken.
Wij hebben het werk zo georganiseerd dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers.
Onze collega’s voldoen aan de minimale kwalificatie-eisen conform de wetgeving echter vinden wij het belangrijk dat zij hun kennis verder kunnen verbreden en verdiepen. Dit doen zij via onze Villa Kakelbont Academy. Op deze manier werken wij naast de ontwikkeling van onze medewerkers ook aan de ontwikkeling van uw kind. Wij werken binnen Villa Kakelbont Kinderopvang niet met flexkrachten omdat wij van mening zijn dat dit geen positieve bijdrage levert aan de continuïteit op onze dagverblijven.  

Pedagogische kwaliteit

Villa Kakelbont Kinderopvang biedt betere kinderopvang. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de eerste drie levensjaren van uw kind belangrijk zijn voor latere sociale en cognitieve vaardigheden. Een positieve emotionele sfeer in de groep draagt bijvoorbeeld aantoonbaar bij aan de woordenschatontwikkeling. De woordenschat die kinderen in de eerste levensjaren verwerven is een belangrijke voorspeller van schoolse vaardigheden op gebied van taal, lezen en rekenen vele jaren later. Voor het volgen van onze pedagogisch kwaliteit en de ontwikkeling van het kind stimuleren maken wij gebruik van het door de universiteit van Utrecht ontwikkelde CLASS. Dit doen wij door een continu volgproces waarin wij ons houden aan richtlijnen in interactie met de kinderen. Deze manier van interactie met de kinderen op groeps- en individueel niveau zorgt ervoor dat de sfeer in onze centra op een positieve manier wordt beïnvloed en verbetert. 

Omdat een positieve emotionele sfeer kan worden beïnvloed door de interacties tussen de medewerkers en uw kind, coachen en begeleiden wij onze medewerkers daarom continu zodat zij met hun reacties/ interacties daadwerkelijk kunnen zorgen voor een positieve emotionele sfeer. 

Door op deze manier te werken blijken onze pedagogisch medewerkers nog sensitiever te zijn ten aanzien van de behoeften van uw kind en beter in staat om uw kind te ondersteunen in het reguleren van het gedrag. Doordat onze medewerkers de tijd tijdens bijvoorbeeld routine-activiteiten beter benutten is er meer gelegenheid om individuele kinderen gerichte aandacht te geven. Daarnaast blijken onze pedagogisch medewerkers beter instaat uw kind te ondersteunen en stimuleren in hun brede ontwikkeling door ze leuke, leerzame activiteiten aan te bieden. 

Extra zorg

U bezoekt een van onze centra of u gaat starten met kinderopvang en krijgt u het advies om extra zorg voor uw kind te regelen ? Een VVE indicatie of advies voor extra zorg krijgt u vaak bij een bezoek bij het consultatieburo of huisarts. Wij werken met de  CLASS methode en dat zorgt voor betere kwaliteit in onze centra.

Geen zorgen, wij helpen u verder
Door het werken met CLASS zijn wij in staat om de kwaliteit in onze centra hoog te houden en blijvend te verbeteren. Deze methode geeft ons de mogelijkheid om de ontwikkelingen bij kinderen te observeren en vervolgens te stimuleren.  Uw kindje kan dan gewoon het dagverblijf blijven bezoeken terwijl wij extra aandacht geven aan die ontwikkelingsgebieden waar dat nodig is. Onze medewerkers worden hierin begeleid door onze pedagogisch coach en eventueel de beleidsmedewerker/ psycholoog die wanneer nodig ook het contact met de ouders onderhoudt.

Een hoge proceskwaliteit bevordert de ontwikkeling van kinderen. Een hoge proceskwaliteit veronderstelt een hoge professionaliteit van medewerkers en hoge professionaliteit veronderstelt ‘warme relaties’ en het inzicht en het vermogen om kinderen niet-schoolse maar wel doelgerichte activiteiten aan te bieden.

Bron: Beleid bestuur management & pedagogiek in de kinderopvang . april 2014
Door: Pauline Slot

Samenwerking & communicatie met ouders/verzorgers 

Villa Kakelbont Kinderopvang biedt betere kinderopvang. Onze organisatie heeft een lerende houding: pedagogisch medewerkers zijn blijvend alert op vragen van ouders en kinderen en weten dit te vertalen naar adequaat en praktisch pedagogisch handelen.
Binnen onze ‘organisatiecultuur’ kunnen veranderingen in vraag van de ouder goed opgepakt en ingepast worden en is er daarnaast continu oog voor het steeds weer verbeteren van de processen. Hierbij worden ter advisering oudercommissies betrokken.  

Villa Kakelbont Kinderopvang werkt met een centrale oudercommissie en per vestiging lokale oudercommissies. De centrale oudercommissie wordt gevormd door een afvaardiging van lokale oudercommissies en de lokale oudercommissie door ouders van de betreffende vestiging. Samen zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van de opvang wordt behouden en verbeterd. Ouders en/of verzorgers kunnen zich beschikbaar stellen voor een plaats in de oudercommissie (zie hiervoor het reglement van de oudercommissie). Oudercommissies hebben adviesrecht op onderwerpen zoals bepaald in de Wet Kinderopvang. Samen volgen we hierin het adviestraject zoals dat wettelijk is vastgelegd.
Daarnaast informeren wij ouders/verzorgen actief over verschillende onderwerpen aangaande de opvang van hun kind(deren).

Door op deze manier te werken blijken onze pedagogisch medewerkers nog sensitiever te zijn ten aanzien van de behoeften van uw kind en beter in staat om uw kind te ondersteunen in het reguleren van het gedrag. Doordat onze medewerkers de tijd tijdens bijvoorbeeld routine-activiteiten beter benutten is er meer gelegenheid om individuele kinderen gerichte aandacht te geven. Daarnaast blijken onze pedagogisch medewerkers beter instaat uw kind te ondersteunen en stimuleren in hun brede ontwikkeling door ze leuke, leerzame activiteiten aan te bieden. 

Stabiliteit
Om de stabiliteit van de opvang voor kinderen te waarborgen vindt de opvang plaats in stamgroepen. Iedere ouder wordt geïnformeerd over tot welke stamgroep zijn/haar kind behoord tijdens de 1e kennismaking. Via communicatieborden bij de ingang/ groepsdeuren weet u welke beroepskracht die dag zijn toegewezen aan de stamgroep. Een kind maakt gedurende de week gebruik van maximaal twee verschillende stamgroepruimtes. 

Overdracht
Wij nemen waar mogelijk, de tijd voor u tijdens de breng- en haalmomenten waarbij voor ons openheid en transparantie van belang zijn. U kan op deze momenten eventuele zaken met de pedagogisch medewerkers bespreken.  

Mentoren & oudergesprek 
De mentor speelt een belangrijke rol op het gebied van kwaliteit van onze geboden kinderopvang en volgt het kind, registreert en verzorgt het jaarlijkse 10 minuten gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).  

Bij Villa Kakelbont Kinderopvang heeft uw kind een eigen mentor. Deze maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek en wen moment voor uw kind en neemt tijdens dit gesprek alle gegevens nog een keer met u door en beantwoordt al uw vragen en laat u zien hoe u met ons kan communiceren.
zie plaatsingprocedure 

Uw kind wordt het hele jaar door zijn/haar mentor geobserveerd en gevolgd. De mentor verwerkt de observaties wekelijks en op deze manier ontstaat er een verslag dat samen uitgebreid met u wordt besproken tijdens het jaarlijkse 10 minuten durend oudergesprek. Bij het verlaten of doorstromen van het kinderdagverblijf naar bijvoorbeeld de BSO is het ook de mentor die samen met de ouders een gesprekje heeft en de afgelopen periode bespreekt.  

Toestemming
Voor het maken van beeldmateriaal voor pr-doeleinden, uitjes, verlaten van de stamgroep van het kind en het gebruik maken van het email adres voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij vooraf toestemming nodig van de ouders/verzorgers. Dit hebben wij geregeld middels de Konnect App. Deze functioneert pas wanneer u uw toestemmingen regelt. U ziet dit als eerste wanneer u de app voor het eerst opent. 

Nieuwsflits 
Ieder seizoen brengen wij een nieuwsflits uit bestemt voor ouders/verzorgers met algemeen nieuws, terug- en vooruitblikken, foto’s, mededelingen en oproepjes. U krijgt via de Konnect App een notificatie wanneer er een bericht of nieuwsflits voor u klaar staat. 

Thema-avonden voor ouders
Thema-avonden gebruiken we onder andere om over algemene pedagogische onderwerpen te praten en de mening van ouders en/of verzorgers te horen. Wij nemen uw adviezen en ideeën serieus. Er vindt een inventarisatie onder ouders plaats naar mogelijke interesses. Er wordt afhankelijk van het thema een presentatie gehouden door de pedagogisch medewerksters en/of de leidinggevende. Soms komt er een deskundige van buitenaf om een onderwerp toe te lichten.