Help, mijn kind is ziek, wat nu?

Wanneer mag je kind wel of niet naar het dagverblijf of BSO komen?

Vermoeden van ziekte

  • Heeft een kindje een temperatuur van tussen 37,5 C en 38,5 C dan kijken we naar algemene gesteldheid van het kind.
  • Heeft een kindje een temperatuur hoger dan 38,5 C dan moet hij/zij opgehaald worden.

Algehele conditie van het kind

Voor ons is niet alleen de temperatuur een graadmeter Wij kijken ook naar de algehele conditie van het kind. Wanneer het kind een van onderstaande criteria vertoont, zal er contact opgenomen moeten worden met ouders:

  • het kind heeft zichtbaar last van pijn, ernstig onwelbevinden en/of lichamelijke verschijnselen.
  • Het kind huilt veel.
  • Het kind kan niet tot rust komen.
  • Het kind vraagt veel tijd van de medewerkers, hetgeen ten koste gaat van de andere kinderen.

Ziek bij binnenkomst

  • Onze medewerker zal aangeven dat zij ziet dat uw kindje niet lekker ‘oogt’ en zal u vragen of u dit herkent.
  • Er wordt gekeken of het kind koorts heeft en of hij/zij daarvoor medicatie heeft gehad. (de pedagogisch medewerkers dienen altijd te vernemen als er medicatie is gegeven)
  • Wanneer het kind gedurende het verblijf niet lekker wordt worden de ouders gebeld voor overleg.
  • Als het kind op dat moment niet opgehaald hoeft te worden, wordt er afgesproken op een later tijdstip nogmaals contact te hebben voor overleg. U regelt dan op voorhand vast een achterwacht.

Wat te doen bij een meningsverschil?
In geval van een meningsverschil tussen ouders en pedagogisch medewerker zal de leidinggevende van de vestiging gebeld worden voor overleg. Ook in geval van blessures en verwondingen zal er overleg plaatsvinden tussen
pedagogisch medewerkers en de leidinggevende.

Als een kind opgehaald moet worden.
U of uw achterwacht dient binnen een half uur het kind op te halen bij het dagverblijf/BSO als u daarover bent gebeld. Kunnen wij u niet bereiken of bent u er nog niet?, dan bellen wij het noodnummer wat in het dossier genoteerd staat tenzij anders is afgesproken.
Binnen Villa Kakelbont Kinderopvang mogen pedagogisch medewerkers geen paracetamol toedienen in geval van ziekte bij kinderen. Ook is het niet mogelijk dat u tussendoor zelf paracetamol toedient tenzij er sprake is van specifieke problematiek (bv als de huisarts het voorschrijft). Overleg vooraf is dan altijd nodig.
Als er sprake is van een besmettelijke ziekte op een vestiging, worden alle ouders binnen Villa Kakelbont Kinderopvang door berichten die op de deur hangen en door brieven die verspreid worden hiervan op de hoogte gehouden.

De rol van de ouder(s)/ verzorger(s)
U geeft de pedagogisch medewerkers alle informatie over het zieke kind hetgeen van belang is voor de pedagogisch medewerkers om te weten.
Kinderen met bepaalde infectieziekten kunnen niet naar het KDV/BSO gebracht worden. Wij hanteren hierin de regels van de GGD.

Niet gevaccineerde kinderen in de vestigingen?

Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie.
Daar het vaccineren van baby’s en kinderen niet verplicht is in Nederland, laten wij ook niet-gevaccineerde kinderen toe op de vestigingen.
De vaccinatiegegevens van kinderen worden bijgehouden in het dossier voor zover ouders daar transparant over willen zijn.

Bij veel kinderziektes, waaronder mazelen, begint de incubatieperiode (besmettingsperiode) vaak al voordat de symptomen tot uiting zijn gekomen. Dat betekent dat, als zichtbaar wordt dat een kind ziek is, andere kinderen mogelijk al besmet zijn. Een kind weren op het moment dat zichtbaar is welke ziekte het heeft, verlaagt de kans op besmetting van andere kinderen niet. Besmetting heeft immers al plaats kunnen vinden in de periode voordat zichtbaar werd dat het kind ziek is.

Het beperken van de risico’s
Als bekend is dat bepaalde kinderziektes op een vestiging heersen, zorgt de assistent leidinggevende of de leidinggevende er altijd direct voor dat de hygiëneregels verder worden opgeschroefd en ouders worden geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk.
Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de kinderziekte dan worden ouders daarover geïnformeerd.

Wilt u meer weten over kinderziektes?
Kijk dan op Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.