Onder flexibele opvang verstaan wij; wisselende dagen/dagdelen per week.